RegulaminPostanowienia ogólne:

 1. Portal internetowy (dalej " Portal") prowadzony jest przez Martę Czerwieniec - Ivasyk zamieszkałą w Warszawie (02-798) przy ul. Lisi Jar  6/15, NIP: 781-156-00-67.
 2. Niniejszy regulamin (dalej " Regulamin") określa zasady sprzedaży usług genealogicznych za pośrednictwem Portalu.

Sprzedaż:

 1. Przedmiotem sprzedaży usługi (dalej "Usługi") jest usługa przekazania informacji genealogicznej wraz z dokumentującym ją zdjęciem z terenów z Polski i zza granicy wraz z lokalizacją miejsca wykonania fotografii.
 2. Zdjęcie nagrobka jest załącznikiem do znalezionej informacji genealogicznej.
 3. Ceny zdjęć są zróżnicowane w zależności od ilości informacji zawartych w danej Usłudze.
 4. Warunkiem nabycia Usługi za pośrednictwem Portalu jest zarejestrowanie się w serwisie oraz prawidłowe złożenie zamówienia i opłacenie ceny właściwej dla danej Usługi.
 5. Opłata może być dokonana przy pomocy płatności Przelewy24, znajdujących się na Portalu - poprzez przekierowanie do banku online bądź płatność kartą kredytową.
 6. Po opłaceniu ceny kupujący otrzymuje dostęp do Usługi przekazania informacji genealogicznej, a także możliwość pobrania tejże informacji i zdjęcia jej dokumentującego na własny komputer.
 7. Kupujący ma również prawo do zamówienia dodatkowych usług związanych z przekazaniem informacji, jak np. opiekę nad grobem bliskich, druk i wysyłkę na podany adres zdjęcia nagrobka, a także inne usługi dostępne na Portalu. Usługi te objęte są osobnym cennikiem wskazanym we właściwych miejscach szczegółowej informacji o usługach.

Ceny:

 1. Wszystkie ceny usług zamieszczone na stronach internetowych Portalu podawane są w złotych polskich. Cena podana przy danej informacji jest wiążąca dla Klienta w dniu dokonywania zakupu tejże.
 2. Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen towarów znajdujących na stronach internetowych Portalu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do zamówień Usług złożonych przed zmianą ceny.
 3. Na Portalu obowiązują 3 rodzaje cen podanych w złotych polskich przy każdym rodzaju zdjęcia dokumentującego Usługę, polegającą na przekazaniu informacji genealogicznych o jednej lub wielu osobach.
  cena 5 zł za zdjęcie bez większej ilości danych, których brak na nagrobku;
  cena 10 zł za zdjęcie z spisaną informacją z nagrobka lub za nekrolog;
  cena 15 zł za zdjęcie porcelanki;
 4. Na życzenie klienta właściciel portalu wystawi potwierdzenie zakupu Usługi przekazania informacji genealogicznych.

Prawa autorskie:

 1. Autor zdjęć posiada niezbywalne prawo autorskie do wykonanych przez siebie fotografii.
 2. Fotografie będące udokumentowaniem znalezionych informacji genealogicznych na niniejszym Portalu są zabezpieczone znakiem wodnym, a jakiekolwiek wykorzystanie ich, czy reprodukcja całości bądź części zdjęcia jest naruszeniem prawa autorskiego i jest niezgodna z prawem.
 3. Każdorazowe wykorzystanie zdjęć w publikacjach, przedrukach oraz w innym celu jest możliwa, ale wymaga pisemnej umowy z autorem danej fotografii.

Reklamacje:

 1. Klient ma prawo do reklamacji Usługi w następujących wypadkach:
  • gdy przekazane informacje genealogiczne są błędnie podane w stosunku do dokumentującego ich zdjęcia;
  • gdy wada zdjęcia dokumentującego Usługę bądź problemy techniczne Portalu uniemożliwiają przekazania informacji na własny komputer kupującego.

Odstąpienie od umowy:

 1. W związku ze sprzedażą usługi informacji genealogicznej wraz z dokumentującym ją zdjęciem, a więc sprzedaży własności intelektualnej, nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
Dane osobowe:

   18. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych przy rejestracji w Portalu w celu realizacji Umowy. Dane
         przetwarzane będą również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Portalu, czemu klient może się sprzeciwić
         wysyłając do administratora Portalu stosowne oświadczenie na piśmie.
   19. Akceptując regulamin klient wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera. Jeśli nie chce otrzymywać Newslettera, może odznaczyć taką
         opcję, logując się na swoje konto Użytkownika.
   20. Administratorem danych, o których mowa w pkt. 13 powyżej jest Portal. Podanie danych jest dobrowolne jednak ich niepodanie
         uniemożliwia realizację Zamówienia.
   21. Dane klientów są chronione zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo dostępu do danych oraz do
         ich poprawiania poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
   22. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym za spowodowane tym
         niedostarczenie zamówionego Towaru.

Postanowienia końcowe:

   23. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2012 r. wraz z wprowadzonymi zmianami w dniu 28 grudnia 2013 r.
   24. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Portalu wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje,
         itd.) nie mogą być podstawą reklamacji.
   25. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd okręgowy pierwszej instancji właściwy dla miejsca
         zamieszkania powoda. Miejsce zamieszkania określa się według przepisów kodeksu cywilnego. [za: KPC art. 27§ 1-2].
   26. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie
         internetowej Portalu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów
         obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
   27. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Portalu, w tym wynikającą z dokonywania konserwacji,
         zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Sprzedawca będzie w miarę możliwości informował poprzez
         dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Portal jest umieszczony.
   28. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego,   
         w  tym w szczególności z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. podanie błędnych Danych) lub po stronie innych podmiotów bądź
         operatorów sieci.

Zaloguj się

użytkownik:

hasło:


Nie masz konta? Zarejestruj się!